§ 1

 

Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie przepisów art. 384 §1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie telekomunikacji i świadczenia usług drogą elektroniczną.

Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej słów lub zwrotów pisanych z dużej litery, należy je rozumieć w podanym w niniejszym punkcie znaczeniu:

 • Abonent - osoba fizyczna, prawna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca(y) zgodnie z przepisami prawa, z którą(ym) Operator zawarł Umowę o świadczenie Usług rejestracji domeny.
 • Dane bilingowe - dane Abonenta pozwalające poprawnie wystawić przez Operatora fakturę z tytułu wykonania Usług Rejestracji i Utrzymania.
 • Domena - oznacza domenę rejestrowaną na podstawie umowy rejestracyjnej zawartej przez Abonenta z Rejestratorem
 • Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych w Regulaminie lub Umowie, obejmujący również okres świadczenia Usługi. Okres rozliczeniowy wynosi 1 rok.
 • Operator- Mikrofilm-Service z siedzibą w Raszynie ul. Krótka 1; 05-090
 • Opłata abonamentowa - opłata z tytułu świadczonych Usług Rejestracji i Utrzymania obowiązująca według cennika Operatora, Umowy lub regulaminu promocji, ponoszona przez Abonenta w Okresach rozliczeniowych w trakcie obowiązywania Umowy
 • Rejestrator (lub zamiennie NASK) - Naukowa i Akademicką Sieć Komputerową NASK jednostka badawczo-rozwojowa z siedzibą w Warszawie która na mocy Umów rejestracyjnych zawartych z Abonentami świadczyć będzie dla nich Usługę polegającą na rejestracji domen internetowych.
 • Umowa abonencka - umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Abonentem mająca za przedmiot pośrednictwo przy zawarciu Umowy rejestracyjnej (Usługa Rejestracji) oraz świadczenie Usług Utrzymania
 • Umowa Rejestracyjna - Umowa zawarta pomiędzy NASK a Abonentem za pośrednictwem Operatora, mająca za przedmiot faktyczną i prawną rejestrację domeny.
 • Usługa/Usługi - Usługa zapewnienia rejestracji (Usługa Rejestracji) lub/i Usługa Utrzymania zarejestrowanej domeny (Usługa Utrzymania).

§ 2

Na podstawie Umowy abonenckiej Operator zobowiązuje się względem Abonenta do świadczenia na jego rzecz usługi pośredniczenia przy zawarciu umowy rejestracyjnej z NASK lub EURID, zapewnienia rejestracji, polegającej na przesłaniu NASK lub EURID danych przedstawionych przez Abonenta w Formularzu zamówienia i monitorowaniu działań Rejestratora zmierzających do faktycznej i prawnej rejestracji domeny. Operator odpowiedzialny jest względem Abonenta i Rejestratora za zebranie danych niezbędnych do rejestracji nazwy domeny i przesłanie ich Rejestratorowi. Za wykonanie faktycznej i prawnej rejestracji domeny odpowiedzialny jest Rejestrator, stosownie do zawartej z Abonentem umowy rejestracyjnej.

Na podstawie Umowy abonenckiej Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi Utrzymania polegającej na zmianie DNS, zmianie danych abonenta, usuwaniu domeny, monitoringu opłat za utrzymanie domeny na serwerze.

§ 3

Abonent jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty abonamentowej za wykonanie Usług Rejestracji i Utrzymania na podstawie faktur proforma w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. Faktury proforma wysyłane są pocztą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail.

Ze względu na specyfikę funkcjonowania korespondencji e-mail, w przypadku nie otrzymania przez Abonenta faktury pro forma, jest on zobowiązany do dokonania płatności za kolejny okres rozliczeniowy na co najmniej 7 dni przed zakończeniem aktualnego okresu rozliczeniowego

Wysokość opłat została określona w Cenniku usług Operatora.

Jednorazowa opłata obejmuje 12. miesięczny okres utrzymywania domeny internetowej.

Opłatę za kolejny okres utrzymania domeny internetowej należy dokonać po otrzymaniu faktury proforma w terminie do 7 dni.

Opłata powinna zostać uiszczona na wskazany przez Operatora numer rachunku bankowego.

Dowód wpłaty Abonent zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@digitalway.pl lub pocztą na adres Operatora.

Datą decydującą jest data doręczenia korespondencji oraz wpływu środków na konto.

Niepełna lub spóźniona opłata może spowodować następstwo w postaci odmowy rejestracji domeny.

Nie wniesienie opłaty w terminie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Abonenta na nie zarejestrowanie domeny lub usunięcie istniejącej z bazy NASK/EURID.

W razie odmowy rejestracji domeny przez NASK/EURID wniesiona opłata przez Abonenta zostanie mu zwrócona.

Wyrejestrowanie istniejącej domeny na wniosek Abonenta nie powoduje zwrotu dokonanej opłaty.

Operator zobowiązuje się do poinformowania abonenta lub jego reprezentanta drogą telefoniczną lub pocztą e-mail o końcu aktualnego okresu rozliczeniowego na 5 dni przed jego upływem.

Wpłata, o której mowa w pkt. 3. niniejszego paragrafu winna zostać zatytułowana "nazwą domeny" i dokonana w wysokości określonej w Cenniku.

Po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, o ile nie została wniesiona Opłata abonamentowa za następny Okres Rozliczeniowy, Operator ma prawo dokonać zaprzestania świadczenia Usług.

§ 4

Abonent zobowiązuje się do podania prawdziwych danych tzn.

 • nazwisko i imię Abonenta lub nazwa firmy
 • adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby firmy
 • numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych
 • numer NIP
 • e-mail
 • numer telefonu umożliwiający kontakt z abonentem
 • adres korespondencyjny

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagane są dodatkowo dane:

 • numer identyfikacyjny REGON
 • adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej
 • odpis z KRS

W razie zaistnienia zmiany danych Abonent powinien dokonać ich aktualizacji

Abonent wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora dla celów marketingowych zbieranych danych Operatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm). Abonentowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania. Abonent wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Operatora na podany adres elektroniczny (e-mailowy) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz. U. Nr 144,poz. 1204)

§ 5

Warunkiem w rozumieniu art. 89 k.c. rozpoczęcia świadczenia Usług przez Operatora jest złożenia Zamówienia poprzez doręczenie Operatorowi prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia dostępnego w serwisie Operatora

Złożenie Zamówienia może następować poprzez:

 • wypełnienie formularza internetowego w Serwisie Operatora,
 • ustne zlecenie Operatorowi czynności drogą telefoniczną,
 • przesłanie zlecenia faxem,
 • przesłanie zlecenia listem e-mail.

Złożenie zamówienia wiąże się z zaakceptowaniem treści Umowy, Regulaminu oraz Zasad Rejestracji i Utrzymywania Domen Internetowych NASK (www.dns.pl/regulamin.html)

Operator , rozpoczyna realizację Usługi po otrzymaniu Opłaty Abonamentowej, o ile wniesienie opłaty jest niezbędne do rozpoczęcia realizacji Usługi.

§ 6

Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług oraz wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) Umowy i do podjęcia działań zmierzających do zaprzestania wykonywania Usługi rejestracyjnej przez Rejestratora (a więc także do przekazania Rejestratorowi zlecenia usunięcia nazwy domeny) gdy:

 • Abonent złamał postanowienia niniejszego Regulaminu ;
 • Abonent podał niepoprawne dane bilingowe;
 • Abonent zażądał usunięcia jego danych bilingowych;
 • świadczenie usług przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od Operatora lub Rejestratora.

Operator zaprzestanie wykonywania usługi, gdy Abonent zrezygnuje z usług i złoży stosowne oświadczenie o wypowiedzeniu (z zachowaniem jednomiesięcznego dniowego terminu wypowiedzenia) Umowy.

Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Podstawą wypowiedzenia umowy jest dostarczenie podania autoryzacyjnego na numer faxu (022) 716 28 59.

§ 7

Abonent ma prawo do:

 • zmiany nazwy domeny co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i ponownego zarejestrowania z nową nazwą,
 • zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw),
 • usunięcia swoich danych co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny, z jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Abonentem.
 • zmiany abonenta domeny, co oznacza przekazanie osobie trzeciej praw i obowiązków związanych z rejestracją i utrzymaniem domeny,
 • transferu domeny do innego rejestratora

§ 8

Operator ma prawo do wstrzymania lub rezygnacji ze świadczenia Usługi Rejestracji domeny w następujących okolicznościach:

 • wniosek zawiera nieprawdziwe dane Abonenta (w celu ich potwierdzenia Operator zastrzega sobie prawo do prośby o przedłożenie przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub innych dotyczących np. prowadzonej działalności)
 • Opłata abonamentowa nie wpłynęła w terminie.

Do poprawienia wszystkich błędów i nieprawidłowości powstałych podczas wypełniania wniosku o rejestrację domeny internetowej, zobowiązuje się Abonent. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta nieprawidłowych danych we wniosku rejstracyjnym jak również za powstałe w związku z tym negatywne skutki.

O wszelkich zmianach dotyczących danych Abonenta zawartych we wniosku rejestracyjnym jest on zobowiązany do poinformowania o tym Operatora.

W razie nie poinformowania o zaistniałych zmianach, wszelkie konsekwencje ponosi Abonent.

§ 9

Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet, jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną Operatorowi z tytułu świadczenia Usług.

§ 10

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2005.


© Copyright Digitalway.pl - Cyfrowa Droga dla Twojego Biznesu