§ 1


Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie przepisów art. 384 § 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie telekomunikacji i świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej słów lub zwrotów pisanych z dużej litery, należy je rozumieć w podanym w niniejszym punkcie znaczeniu:
Abonent - osoba fizyczna, prawna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca(y) zgodnie z przepisami prawa, z którą(ym) Operator zawarł Umowę o świadczenie Usług.
Abonament - uprawnienie do korzystania z Usług świadczonych przez Operatora w zakresie i przez czas określony w Umowie.
Opłata abonamentowa - opłata za możliwość korzystania z Usług świadczonych przez Operatora, obowiązująca według Cennika Operatora, Umowy lub regulaminu promocji, ponoszona przez Abonenta w Okresach rozliczeniowych w trakcie obowiązywania Umowy.
Usługi - Usługi świadczone przez Operatora, polegające na odpłatnym udostępnianiu powierzchni dyskowych serwerów wirtualnych wraz ze stworzeniem możliwości utrzymywania na nich poczty elektronicznej Abonenta lub serwisów internetowych, na które mogą składać się strony internetowe, konta FTP lub bazy danych.
Abonent - podmiot, który zawarł Umowę o świadczenie Usług z Operatorem.
Operator - Mikrofilm-Service z siedzibą w Raszynie przy ul. Krótkiej 1, będąca właścicielem Serwisu Digitalway.pl.
Cennik - zestawienie Usług, zawierające parametry Usług lub sposób ich świadczenia, oraz zestawienie cen za te Usługi. Cennik wraz z Regulaminem jest integralną częścią Umowy. W przypadku uzgodnienia innej niż w Cenniku ceny dla danej Usługi, strony Umowy określają tak uzgodnioną cenę w Umowie; cena określona w Umowie jest obowiązująca.
Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia Usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych w Regulaminie lub Umowie, obejmujący również okres świadczenia Usługi.
Pakiet - Usługa o określonych parametrach, sprecyzowana w Cenniku i Umowie.
Sieć Digitalway - sieć telekomunikacyjna, na którą składają się urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne zestawione w sposób umożliwiający Operatorowi przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami tej sieci.
Umowa - Umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Abonentem o świadczenie Usług.
Urządzenia - sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia Usług.
Konto administracyjne - adres skrzynki pocztowej Abonenta, na który wysyłane są komunikaty i powiadomienia od Operatora. Abonent jest zobligowany do zadeklarowania takiego adresu w panelach administracyjnych udostępnionych przez Operatora.

§ 3

Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.

Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia określonych w Umowie Usług na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach przewidzianych Umową, Regulaminem i Cennikiem, zaś Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te Usługi oraz przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu oraz Cennika.

Regulamin i Cennik  są udostępniane Abonentom poprzez stronę internetową www.digitalway.pl lub bezpośrednio przez przedstawicieli Operatora. Regulamin i Cennik stanowią integralną część Umowy.

Umowa zostaje zawarta albo jako Umowa zawarta na odległość - § 3 ust 5 lub w trybie określonym w § 3 ust 6.

Umowa może być zawarta przez wykonanie następujących czynności na stronie internetowej www.digitalway.pl w dziale pt. Oferta:

 • poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oznaczającego wyrażenie przez Abonenta zgody na zawarcie Umowy drogą elektroniczną na odległość,
 • potwierdzenie zapoznania się z treścią Umowy, Regulaminu i Cennika,
 • zaakceptowanie przez Abonenta warunków Regulaminu i Cennika  oraz prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie drogą elektroniczną elektronicznego formularza Umowy (Rejestracja Pakietu),

Po zarejestrowaniu dokonania zamówienia, Abonentowi  przesłana zostanie na podane konto faktura pro forma, na podstawie której Abonent dokonuje opłaty za Usługę. Po dokonaniu przedpłaty przez Abonenta Operator wystawi i doręczy na życzenie Abonentowi fakturę VAT. Umowa zostaje zawarta w momencie po zaakceptowaniu i wysłaniu przez Abonenta Umowy w trybie określonym w niniejszym ustępie.

Umowa może być zawarta  przez zawarcie Umowy bezpośrednio z właściwie umocowanym pełnomocnikiem Operatora.

Umowa zawarta w trybie określonym w § 3 ust. 5 nie posiada formy pisemnej i jest zawierana na podstawie akceptacji oferty udostępnianej na stronie internetowej www.digitalway.pl w trybie określonym przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Po dokonaniu rejestracji Pakietu Serwis Digitalway.pl, rozpoczyna się okres testowy trwający do czasu wniesienia pełnej opłaty na rachunek bankowy Operatora. Okres testowy dla wybranej Usługi trwa 7 dni. Brak wniesienia opłaty w tym terminie będzie uważane za odstąpienie przez Abonenta od Umowy.

Umowa zawarta w trybie określonym w § 3 ust. 6 posiada formę pisemną.

Rozpoczęcie świadczenia Usługi w okresie testowym następuje niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza Umowy, o którym mowa w ust. 5 albo w dniu zawarcia Umowy lub w najbliższym dniu roboczym po dniu zawarcia Umowy zgodnie z ust. 6.

Wszelką korespondencję, nadaną przez Operatora na adres lub z wykorzystaniem innych danych Abonenta wskazanych w Umowie lub przekazanych pisemnie do Operatora po podpisaniu Umowy, uważa się za doręczoną Abonentowi po upływie trzech (3) dni od dnia jej nadania.

Korespondencję nadaną przez Operatora na konto administracyjne Abonenta uważa się za doręczoną po wysłaniu korespondencji.

Podanie nieprawidłowych danych konta administracyjnego lub nie podanie ich wcale jest dokonywane na odpowiedzialność Abonenta.

Abonent, będący konsumentem, zawierający Umowę poza lokalem Operatora na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli Abonent mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność Operatora jako drugiej strony Umowy, ma prawo do odstąpienia w formie pisemnej od Umowy. Za świadczone Usługi Operatorowi przysługuje stosowne wynagrodzenie. Abonent, będący konsumentem, zawierający Umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy.

Operator ma prawo odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyn.

W przypadku, gdy warunki określone w Umowie różnią się od warunków określonych w regulaminie, wiążące są warunki określone w Umowie.

§ 4

Zmiana Umowy dokonywana jest przez zawarcie aneksu do Umowy w trybie zawarcia Umowy.

Zmiana polegająca na rozszerzeniu zakresu Usług będzie skuteczna od dnia następującego po dniu dokonania zmiany Umowy i dokonania opłaty za rozszerzony zakres Usług.

Zmiana polegająca na zmniejszeniu zakresu Usług będzie skuteczna od początku następnego Okresu rozliczeniowego.

§ 5

Opłaty

Abonent jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty abonamentowej oraz opłat dodatkowych wynikających z Umowy lub Cennika. Opłaty ponoszone są na podstawie faktur pro forma w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. Faktury pro forma wysyłane są pocztą elektroniczną na Konto administracyjne podane we wniosku adres e-mail lub faxem. Jeśli dane na fakturze pro forma są niezgodne ze stanem faktycznym, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Operatora w celu dokonania ich korekty. W ciągu 7 dni od uznania przez Operatora wpłaty wystawiana jest faktura VAT i przesyłana pocztą na adres podany przez Abonenta.

Opłata powinna zostać uiszczona na wskazany przez Operatora numer rachunku bankowego. Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto.

Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności za Usługi za każdy kolejny Okres rozliczeniowy w terminie do 7 dni  od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego, za który ma nastąpić płatność, na podstawie faktury wystawionej przez Operatora i na rachunek wskazany w tej fakturze.

Jeżeli opóźnienie w płatności opłaty za kolejny Okres rozliczeniowy przekroczy 7 dni, Operator jest uprawniony do zawieszenia wykonywania Usługi. W przypadku, gdy opóźnienie w płatności opłaty przekroczy 14 dni, Operator jest uprawniony do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania Umowy i zaprzestania świadczenia Usługi.

Wprowadzenie zmian w Cenniku w związku ze zmianami parametrów Usługi lub rozszerzeniem Cennika o nowe Usługi nie stanowi zmiany Umowy lub Cennika.

Operator może naliczać w wystawianych fakturach opłaty za Usługi zrealizowane w poprzednich Okresach rozliczeniowych, o ile nie były one jeszcze naliczane.

§ 6

Rozwiązanie Umowy

Strony mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, jednakże nie później niż na 30 dni przed końcem danego Okresu rozliczeniowego, ze skutkiem prawnym w postaci rozwiązania Umowy na koniec danego Okresu rozliczeniowego (opłaconego lub który powinien być opłacony przez Abonenta). W przypadku gdy Abonent, który wypowiada Umowę, dokonał płatności z góry za więcej niż jeden Okres rozliczeniowy, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem ostatniego z opłaconych Okresów rozliczeniowych. Wypowiedzenia Umowy można dokonać jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Operator lub Abonent mogą  rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:

 • rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu;
 • likwidacji albo ogłoszenia upadłości strony;
 • cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia Usług przez Operatora, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa,
 • niezawinionej przez Operatora zmiany warunków świadczenia Usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie Usług ze względów technicznych,
 • Operator może rozwiązać Umowę lub zawiesić świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym w przypadku:
 • nieuregulowania w terminie przez Abonenta opłat na rzecz Operatora za świadczone Usługi,
 • wykorzystywania przez Abonenta Usług w sposób powodujący zakłócenia w działaniu Sieci Agnat lub urządzeń Operatora lub w sposób zagrażający istotnym interesom innych Abonentów lub interesom Operatora, w tym poprzez działania niezgodne z prawem, Umową lub regulaminem,
 • realizowane przez Abonenta Usługi powodują obniżenie wydajności systemów komputerowych w stopniu uniemożliwiającym świadczenie Usług dla pozostałych Abonentów,
 • utrzymywanie przez Abonenta Usług o treści warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) oraz innej sprzecznej z prawem,
 • podania przez Abonenta nieprawdziwych danych lub w przypadku posługiwania się dokumentami podrobionymi,
 • w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie

W przypadku rozwiązania Umowy w dowolnym trybie Abonentowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych płatności lub odszkodowania, chyba że Operator wyrządzi szkodę umyślnie.

W dniu rozwiązania Umowy Operator bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane Abonenta znajdujące się na serwerach.

§ 7

Odpowiedzialność Operatora

Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi będące następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi. Ponadto Operator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek  szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub  opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług Operatora, zwłaszcza na skutek takich okoliczności, jak:

 • przyczyny o charakterze siły wyższej,
 • awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych,
 • okoliczności powstałe z winy Abonenta np. na skutek awarii sprzętu lub programowania Abonenta,
 • okoliczności powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu,
 • okoliczności powstałe  w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa,
 • działania osób trzecich,
 • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy aktywacji kont lub wypełnianiu formularza Umowy,

Operator nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Abonentów, nawet jeżeli Operator został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód.

Całkowita odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty otrzymanej przez Operator z tytułu świadczenia Usług na rzecz tego Abonenta za jeden Okres rozliczeniowy.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez  Abonenta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Abonenta w żadnym zakresie. Na Operatorze nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek naruszeń, których dopuści się Abonent w trakcie korzystania z Usługi.

§ 8

Odpowiedzialność i obowiązki Abonenta

Abonent ponosi odpowiedzialność wobec Operatora na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Operatora z tytułu korzystania przez Abonenta lub osoby przez niego upoważnione z Usług. Abonent zobowiązuje się do ich zaspokojenia, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona w ewentualnych postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest Usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów, w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.

Abonent zobowiązuje się do niepodejmowania prób "złamania" hasła innych Abonentów.

Abonent zobowiązuje się do nie działania na szkodę innych Abonentów oraz użytkowników sieci.

Operator nie zezwala na wykorzystywanie swych systemów komputerowych do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym.

Operator zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących systemy Operatora przed przesyłaniem za ich pomocą niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym.

§ 9

Prawa i obowiązki Operatora

W ramach realizacji zamówionych Usług, Operator zapewnia sprawność działania urządzeń i Sieci Digitalway co najmniej przez 98% czasu w ciągu roku.

Przerwy w świadczeniu Usług należy zgłaszać telefonicznie pod numerami telefonu podanymi na stronie www.digitalway.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@digitalway.pl

Operator zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usług związanych z konserwacją urządzeń, koniecznością zmiany lokalizacji lub z innych uzasadnionych przyczyn. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej zagrażającej ciągłości świadczenia Usług, może nastąpić nieplanowana przerwa w świadczeniu Usług umożliwiająca usunięcie awarii. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu Usług zawinionych przez Operator, Operator dołoży wszelkich starań zmierzających do usunięcia przyczyny tej przerwy w jak najkrótszym czasie.

W celu zabezpieczenia danych Abonenta, Operator zobowiązany jest wykonywać całościową kopię bezpieczeństwa danych przynajmniej raz w tygodniu. Kopia wiadomości e-mail będzie dokonana tylko dla wiadomości pozostawionych na serwerze.  Odtworzenie danych w przypadku awarii urządzeń nastąpi nieodpłatnie.

Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i umieszczonych w przestrzeni dyskowej. Dostęp do zasobów i danych Abonenta możliwy jest wyłącznie za pomocą danych identyfikujących Abonenta. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem przy pomocy hasła identyfikującego Abonenta nie eliminuje całkowicie niebezpieczeństwa nieuprawnionego dostępu do zasobów i danych Abonenta. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do zasobów i danych Abonenta przez osoby nieupoważnione na skutek ujawnienia lub "złamania" hasła identyfikującego Abonenta. Operator zaleca Abonentom regularną zmianę haseł identyfikujących Abonenta.

Abonent wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora dla celów marketingowych zbierach danych Operatoera zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm). Abonentowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania. Abonent wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Operatora na podany adres elektroniczny (e-mailowy) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz. U. Nr 144,poz. 1204)

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacja Usługi może dotyczyć:

 • niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie o świadczenie Usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych Usług,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi telekomunikacyjnej,
 • nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi telekomunikacyjnej

Reklamacje mogą być zgłaszane przez Abonenta do Biura Obsługi Klienta na adres 05-090 Raszyn, ul. Krótka 1, telefonicznie (22) 720 00 50, lub drogą elektroniczną na adres biuro@digitalway.pl w terminie 7 dni od powstania reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta, zwanego dalej "reklamującym";
 • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 • datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi telekomunikacyjnej w przypadku reklamacji, o której mowa w § 10 ust 1 lit.a;
 • wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty;
 • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności;
 • podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych powyżej, Operator niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nie uzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi telekomunikacyjnej.

Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka dostawcy Usług rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.

 

§ 11

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora w związku ze świadczeniem Usługi:

 • dostęp do Internetu
 • komputer, terminal lub inne urządzenie, na którym dostępne jest oprogramowanie, dzięki któremu można przeglądać strony internetowe zabezpieczone SSL.

§ 12

Wygaśnięcie Umowy

Umowa wygasa wskutek:

 • śmierci Abonenta,
 • rozwiązania, likwidacji lub ogłoszenia upadłości Abonenta.

§ 13

Zmiana regulaminu

O zmianach Regulaminu Operator zawiadomi Abonentów drogą elektroniczną przekazując informację na konto administracyjne Abonenta  przynajmniej na 30 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

Przedłużenie Umowy na kolejny Okres rozliczeniowy jest równoznaczne z akceptacją warunków nowego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2005 roku.


© Copyright Digitalway.pl - Cyfrowa Droga dla Twojego Biznesu